Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

1. Ogród przedszkolny służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.

2. Osobom postronnym nie wolno przebywać w ogrodzie bez zezwolenia dyrektora przedszkola.

3. Dzieci mogą przebywać w ogrodzie, jedynie pod opieką osoby dorosłej.

4. Z ogrodu można korzystać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

• urządzenia znajdujące się na placu zabaw należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem,

• w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,

• zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to drabinek, dachów domków.

5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

• zaśmiecania terenu,

• niszczenia i uszkadzania roślinności,

• dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

• zakłócania spokoju i porządku publicznego,

• palenia ognisk oraz używania materiałów i szkodliwych substancji chemicznych,

• wprowadzania zwierząt,

• spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

• przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu,

• wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

• palenia tytoniu i rozpalania ognia,

• postepowania zagrażającego innych użytkowników.

6. Za wszelkie szkody wyposażenia ogrodu odpowiada materialnie osoba,

która wyrządziła szkodę lub jej opiekun.

7. Ogród przedszkolny codziennie rano sprawdzają

pod katem bezpieczeństwa wyznaczone przez dyrektora osoby.

ŻYCZYMY BEZPIECZNEJ I RADOSNEJ ZABAWY