Piękna Nasza Polska Cała

 

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią

na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Temat, jakże ważny i poważny - jednak może i powinien być zrozumiały także

dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas

na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

 

Cele ogólne :

 Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,

folklor i tradycje Polski.

 Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

 

Cele szczegółowe:

 * Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.

 * Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów

 * Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.

 * Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

 * Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.